Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการอบรม นางสาวเพ็ญผกา ศรีชัยตัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายงานผลการอบรม นายคามิน ธนากิจธิติ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565)
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2562
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 20-28 เมษายน 2563
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563>
( ประกาศเมื่อ 2020-08-07 10:33:47 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>
( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 15:08:35 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563>
( ประกาศเมื่อ 2020-05-08 13:39:05 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563>
( ประกาศเมื่อ 2020-05-05 10:52:29 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >
( ประกาศเมื่อ 2020-04-20 10:29:59 เปิดอ่าน 143 ครั้ง )

การขยายระยะเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๓)>
( ประกาศเมื่อ 2020-03-27 09:26:11 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแล้ว>
( ประกาศเมื่อ 2020-02-13 15:41:26 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 >
( ประกาศเมื่อ 2020-02-07 15:00:32 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓>
( ประกาศเมื่อ 2020-01-28 16:57:30 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก>
( ประกาศเมื่อ 2020-01-28 15:45:43 เปิดอ่าน 161 ครั้ง )

ประกาศผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒>
( ประกาศเมื่อ 2019-12-27 11:29:02 เปิดอ่าน 178 ครั้ง )

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ>
( ประกาศเมื่อ 2019-11-4 11:29:53 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )

ประกาศยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ>
( ประกาศเมื่อ 2019-11-4 11:26:24 เปิดอ่าน 197 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านการรับรองรายงานการประชุมจากสภา อบต.ป่าสักแล้ว>
( ประกาศเมื่อ 2019-11-20 16:00:28 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562>
( ประกาศเมื่อ 2019-11-14 13:00:32 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562)>
( ประกาศเมื่อ 2019-10-30 10:00:44 เปิดอ่าน 313 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแล้ว>
( ประกาศเมื่อ 2019-10-26 10:30 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,4,8,11,13 และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมประจำตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>
( ประกาศเมื่อ 2019-10-17 09:11:27 เปิดอ่าน 214 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>
( ประกาศเมื่อ 2019-10-15 12:42:44 เปิดอ่าน 157 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 62 ที่ผ่านการรับรองจากสภาฯ>
( ประกาศเมื่อ 2019-09-05 15:32:23 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์