Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการอบรม นางสาวเพ็ญผกา ศรีชัยตัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายงานผลการอบรม นายคามิน ธนากิจธิติ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565)
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2562
สารบรรณข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
:: รายงานทางการเงิน
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายยจากเงินรายรับ 1 ต.ค 61-30 ก.ย. 62
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค 63
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 20-28 เมษายน 2563
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
 ย้อนกลับ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 

-ทั่วประเทศไทยจะต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 (เฉพาะปี 25633 เท่านั้น)

- หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือนสิงหาคม  จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ

และเงินเพิ่ม ดังนี้

1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม 1% (11%)  ของค่าภาษีที่ค้าง

2. ชำระภาษีภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% (21%) ของค่าภาษีที่ค้าง

3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม 1% (41%) ของค่าภาษีที่ค้าง

***** สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 053-955-541*****


( ประกาศเมื่อ 2020-08-07 10:33:47 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 2020-08-07 10:33:47 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 15:08:35 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

รายงานข้อมูลน้ำเสีย ตามมาตรา 80 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
( ประกาศเมื่อ 2019-05-23 10:04:04 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ อบต.ป่าสักประจำปี พ.ศ.2562 และประจำปี พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 2019-00-22 16:30:05 เปิดอ่าน 63 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแล้ว
( ประกาศเมื่อ 2019-10-26 10:30 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแล้ว
( ประกาศเมื่อ 2020-02-13 15:41:26 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านการรับรองรายงานการประชุมจากสภา อบต.ป่าสักแล้ว
( ประกาศเมื่อ 2019-11-20 16:00:28 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     Last Update 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์