หน้าหลัก
    ประวัติความเป็นมา
    อำนาจหน้าที่
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    แผนพัฒนา อบต.
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ       ปฏิบัติราชการของ อบต.
 
   อำนาจหน้าที่
•  สำนักงานปลัด
•  ส่วนการคลัง
•  ส่วนโยธา
•  ส่วนการศึกษา
 
   บุคลากร
•  ผู้บริหาร
•  สภา อบต.
•  สำนักงานปลัด
•  ส่วนการคลัง
•  ส่วนโยธา
•  ส่วนการศึกษา
•  ฝ่ายปกครองส่วนตำบล
•  กลุ่มแม่บ้านสตรี
 
   ติดต่อ อบต.
•  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
•  แจ้งเรื่องราวการทุจริต
•  เบอร์โทรศัพท์
•  แผนที่
 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• รายรับ-รายจ่าย
•  รายงานการประชุมสภาอบต
•  รายงานการประชุมผู้บริหาร
•  ผลการดำเนินงาน
•  ประกาศ อบต.

การบริหารงานบุคคล
การเงิน / การคลัง อปท./ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
การเงิน / การคลัง สถ.
ระเบียบกฏหมาย 
เรื่องอื่น ๆ
   
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ตำบลดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต
ชมรมนิติกร อปท.
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น 
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บฯ
ชมรมจัดเก็บรายได้ อปท.
กลุ่มเพื่อนนักวิชาการศึกษาฯ
กลุ่มช่างอบต.
ชมรมช่างโยธา อปท.
ชมรมช่างโยธา
กรมส่งเสริมฯ
กรมป้องกันและบรรเทาฯ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.
สำนักงบประมาณ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.พ.ร.
กรมบัญชีกลาง 
ราชกิจจานุเบกษา
   
kodmhai.com
bcoms.net
thaiware.com
nectec.or.th
codetukyang.com
twebmaster.com
siamcrack.com
Website
รวมของฟรี
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
บุคลากร สำนักงานปลัด

พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

 

palad

จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสายรักษ์ สุตะวงค์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

นายมรกต กันใจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนฤมล อินทะรังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายอัคเดช สวยงาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวเพ็ญผกา
บุคลากร

 

 

 

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
   

นางสุรีย์พร เอียดสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมควร พรมเมือง
พนักงานขับรถดับเพลิง

 

นางผ่องพันธ์ จินดาหลวง
คนงานทั่วไป