Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศผลจัดซื้อจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ระบบ E-Service
Q&A ถาม - ตอบ
โครงสร้างข้าราชการทางการเมือง
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
ทดสอบ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
กองการศึกษา
กองช่าง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ป่าสัก ในปี พ.ศ. 2566)
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ปปช.2561
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนฉบับที่ 2
การจัดทำแผนฉบับที่ 1
 
งานการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร / การบรรจุและแต่งตั้งบุลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.จ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรญานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจะและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเิตม
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.ป่าสัก
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน จากระบบ e-PlanNACC
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน การติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
แผนพัฒนาหน่วยงาน 4 ปี (2561-2565)
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ติดตามเเละประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
:: แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ (รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการปฏิบัติงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนการประเิมนความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนป้องกันการทุจริต 2565
รายงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัรการทุขริตของ อบต.ป่าสัก พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปี 2564
รายงานฯโครงการสำรจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปี 64
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564
รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบฯ 64
รายงานผลการดำเนินงานความสัมพันธ์ในครอบครัวปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีฯ 2564
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2567
ขอบเขตการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2567
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2567
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว
แผนการตรวจสอบ ระยะยาว 2563-2567
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566
ประกาศรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่าย)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายรับ)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย
การดำเนินการตามการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2562
สรุปรายงานผลเเบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
รายงานสถิติการรับเรืองร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชิบปี พ.ศ. 2564 (รอบเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม )
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2563
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
มาตราฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ อบต.ป่าสัก
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือการประเมิน ปี 2562
ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2562
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
หนังสือแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
 
 
:: วารสารประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
(เปิดดู 220 ครั้ง)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 9240 ครั้ง
     Last Update 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์